อำนาจหน้าที่

กองพุทธศาสนศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
(๔) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับรวมทั้งการนิเทศติดตาม
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,439