ผู้บริหาร

 ผู้บริหาร กองพุทธศาสนศึกษา 

 

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 

 

นายเดชา  ละลีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี
 
นายวัชระ  มั่นยืน
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835