บุคลากรกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

 

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 

นายดำรงค์ สอนอ้น
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

นางพรวรา ทับสิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายภัทรกร จันทร์หอม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายวนิช บุญมี
นักวิชาการศาสนา

นายประกอบ เยาว์ดำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพิจิกา รัตนพิพักตร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวปุณพจน์ ศรีอุ่นเรือน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางรัชฎาภรณ์ จำลอง
นักวิชาการศาสนา

   

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,255