อำนาจหน้าที่กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

 อำนาจหน้าที่ (Authority) 

  • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เสนอคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • จัดตั้งงบประมาณ และกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการศึกษาสงฆ์ ได้แก่ ครูสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ และผู้บริหารสำนักเรียน โดยการจัดอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและผลิตตำราวิชาการทางพระพุทธศาสนา
  • สนองงานสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
  • จัดพิมพ์และตรวจทานความถูกต้องใบปริญญาบัตรบาลีประโยค ป.ธ.9 และใบประกาศนียบัตร ชั้นประโยค 1 - 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3 - 8 พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา
  • ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 6 และ 9 ประโยค และในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697