สำนักงานการศึกษา 14 เขต

 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

ประธานเขต พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต
เลขานุการ พระมหาเสกศักดิ์ สุธีโร

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ (โทร. ๐๗-๕๓๔-๔๓๒๙ แฟกซ์ ๐๗-๕๓๒-๑๒๐๐)

ประธานเขต พระครูสิริวินัยบรรหาร
รองประธานเขต พระครูวิริยกิจโสภิต
เลขานุการ พระมาหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๐๓๑๗๐ (โทร. ๐๒-๘๗๔-๕๐๓๙ แฟกซ์ ๐๓-๕๗๔-๕๐๑๙-๖)

ประธานเขต พระราชวัชาภรณ์
รองประธานเขต พระครูภาวนาโชติคุณ
เลขานุการ พระครูจักรธรรมนิวัฐ

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดดอนไชย เลขที่ ๕/๑๐ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐ (โทร. ๐๕-๕๒๘-๗๕๑๙ แฟกซ์. ๐๕-๕๒๘-๗๕๒๕)

ประธานเขต พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
รองประธานเขต พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
เลขานุการ พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล, ดร.

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดดับภัย ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ (โทร. ๐๕-๓๔๑-๖๐๑๕ แฟกซ์. ๑-๕๓๔๑-๖๐๑๕)

ประธานเขต พระครูสุนทรพมลศีล
รองประธานเขต พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ
รองประธานเขต พระมหาพิสดาร ปิยวณฺโณ
เลขานุการ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ เลขที่ ๒๗๕ ม.๒ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐ (โทร. ๐๕-๔๓๓-๘๙๖๘ แฟกซ์. ๐๕-๔๓๓-๙๔๕๗-๘)

ประธานเขต พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รองประธานเขต พระครูวิสิฐวรนารถ
รองประธานเขต พระครูโสภณปัญญาธร
เลขานุการ พระครูปลัดจีระพันธ์ คมฺภีรธมฺโม

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ (โทร. ๐๔-๓๒๒-๙๕๘๘ แฟกซ์. ๐๔-๓๒๒-๕๔๗๐)

ประธานเขต พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รองประธานเขต พระราชปรีชามุนี, ดร.
รองประธานเขต พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์, ดร

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ (โทร. ๐๔-๒๔๖-๑๑๒๕ แฟกซ์. ๐๕-๔๓๓-๙๔๕๗-๘)

ประธานเขต พระโสภณพุทธิธาดา
รองประธานเขต พระครูรัตโนภาส
รองประธานเขต พระเมธีปริยัติธาดา
เลขานุการ พระครูศุภกิจโกศล

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดวรรณวารี ต.ในเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ (โทร. ๐๔-๕๒๕-๑๓๖๙ แฟกซ์. ๐๔-๕๒๕-๑๓๖๙)

ประธานเขต พระครูปริยัติวีราภรณ์
รองประธานเขต พระศรีวิสุทธิมุนี
รองประธานเขต พระครูจารุปริยัติการ
เลขานุการ พระครูเมธีปริยัติธาดา

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐ (โทร. ๐๔-๓๕๒-๒๙๗๔ แฟกซ์. ๐๔-๓๕๐-๒๙๗๔)

ประธานเขต พระครูสุวรรณสรานุกิจ
รองประธานเขต พระครูสิริปัญญาภรณ์
รองประธานเขต พระศรีวิสุทธิเมธี
เลขานุการ พระครูถาวรบุญโชติ

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ - อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ๕๐ ถ.กรุงศรีนอก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๒๐๐ (โทร. ๐๔-๔๕๑-๓๙๓๕ แฟกซ์. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒)
- วัดอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐ (โทร. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒ แฟกซ์. ๐๔-๔๖๒-๑๗๖๒)

ประธานเขต พระครูปริยัติกิจธำรง
รองประธานเขต พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต พระครูปริยัติรัตนวิชัย
เลขานุการ พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐ (โทร. ๐๓-๘๕๑-๗๔๖๕ แฟกซ์. ๐๓-๘๕๑-๗๔๖๕)

ประธานเขต พระราชปริยัติสุนทร
รองประธานเขต พระครูมงคลปัญญากร
เลขานุการ พระครูปริยัติปัญญาธร

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๓ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ (โทร. ๐๒-๒๒๒-๓๙๗๕ แฟกซ์. ๐๒-๒๒๖-๖๕๕๒-๓)

ประธานเขต หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง
รองประธานเขต หลวงจีนวินัยธรเกริกพล เสี่ยย้ง
เลขานุการ พระมงคลรัตน์ เสี่ยมุ่ย

 


 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ 
สถานที่ตั้งสำนักงานเขตฯ วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ๑๐๑๐๐ (โทร. ๐๒-๖๒๓-๑๕๖๒ แฟกซ์. ๐๒-๖๒๓-๑๕๖๒)

ประธานเขต องพจนกรโกศล
รองประธานเขต องค์ปลัดธรรมปัญญาธิวัตร


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835