รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และ กิจกรรมค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์) ส่วนภูมิภาค

ไฟล์เอกสารประกอบ
รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และ พระปริยัตินิเทศก์ ส่วนภูมิภาค งปม. พ.ศ. 2565 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 961,751