กำหนดการ และ บัญชีรายนามผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบาลี ประโยค ๑ - ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

*กรณี ผู้สอบได้ติดต่อกัน 2 ปี : ผู้สอบได้บาลีประโยค ๑ - ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะปรากฎชื่อเข้ารับประกาศนียบัตร - พัดยศ ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เท่านั้น
**ทั้งนี้ ประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ และ ประโยค ๓ ที่มิได้รับในพิธีดังกล่าว สามารถติดต่อรับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันจัดพิธีฯ หรือ เดินทางไป กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. 02-441-7951

บัญชีรายนามพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒


ไฟล์เอกสารประกอบ
กำหนดการลำดับพิธี |
ครั้งที่ 1 กทม. วันที่ 13 มิ.ย. 65 |
ครั้งที่ 2 หนหลาง วันที่ 16 มิ.ย. 65 |
ครั้งที่ 3 หนเหนือ วันที่ 23 มิ.ย. 65 |
ครั้งที่ 4 ภาค 8 และ ภาค 10 วันที่ 27 มิ.ย. 65 |
ครั้งที่ 5 ภาค 9 ภาค 11 และภาค 12 วันที่ 1 ก.ค. 65 |
ครั้งที่ 6 หนใต้ วันที่ 7 ก.ค. 65 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 742,567