พิธีมุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คลิกที่นี่ แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ไฟล์เอกสารประกอบ
บัญชีบาลีศึกษา 2564.pdf |
ตัวอย่างเอกสารแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit |
กำหนดการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 993,406