เงินอุดหนุนค่าตอบแทน บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ส่วนภูมิภาค

ไฟล์เอกสารประกอบ
doc 1.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พระปริยัตินิเทศก์ 66 (ภูมิภาคแนบ 4) |
doc 1.2แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูธรรม 66 (ภูมิภาคแนบ 4) |
doc 1.3แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูบาลี 66 (ภูมิภาคแนบ 4) |
docx 2.1แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน พระปริยัตินิเทศก์ 66 (ภูมิภาค แนบ 5) |
doc 2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม 66 (ภูมิภาคแนบ 5) |
doc 2.3แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 66 (ภมิภาคแนบ 5) |
docx แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 66 (ภูมิภาคแนบ 6) |
pdf ประกาศอุดหนุนค่าตอบแทน 66 แนบ 1.pdf |
pdf บัญชี ครูธรรม ภูมิภาค อุดหนุนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 66 |
pdf บัญชี พระปริยัตินิเทศก์ ภูมิภาค อุดหนุนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 66 |
pdf บัญชี ครูบาลี ภูมิภาค อุดหนุนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 66 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,129