เงินอุดหนุนค่าตอบแทน บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ พศ. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
doc 1.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พระปริยัตินิเทศก์ 66 (ส่วนกลาง).doc |
doc 1.2แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูธรรม 66 (ส่วนกลาง).doc |
doc 1.3แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูบาลี 66 (ส่วนกลาง).doc |
docx 2.1แบบรายงานผล พระปริยัตินิเทศก์ 66 (ส่วนกลาง).docx |
doc 2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม 66 (ส่วนกลาง).doc |
doc 2.3แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 66 ส่วนกลาง.doc |
docx 3.1แบบแจ้งข้อมูล KTB_Corporate_Online ครูธรรม ครูบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ 66 |
pdf หนังสือแจ้งการจัดสรรค่าตอบแทน ครูธรรม ปี พ.ศ. 2566 |
pdf หนังสือแจ้งการจัดสรรค่าตอบแทน ครูบาลี ปี พ.ศ. 2566 |
pdf หนังสือแจ้งการจัดสรรค่าตอบแทน พระปริยัตินิเทศก์ ปี พ.ศ. 2566 |
docx แบบฟอร์มขอย้ายสังกัด ถึง พศ. ครูสอน กทม..docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,357