1.สถิติข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี อุดหนุนสนามสอบธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 2. สนามสอบ หนกลาง งบ 66.pdf |
pdf 3. สนามสอบ หนเหนือ งบ 66.pdf |
pdf 4. สนามสอบ หนตะวันออก งบ 66.pdf |
pdf 5. สนามสอบ หนใต้ งบ 66.pdf |
doc 1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร สนามสอบ ภูมิภาค .doc |
doc 2.แบบรายงานผลอุดหนุน สนามสอบ ภูมิภาค งบ 66 (แน.doc |
doc 3.แบบรายงานผลสรุปสนามสอบ งบ 66 ภูมิภาค (แนบ 3).doc |
pdf ประกาศอุดหนุนสำนักเรียน สนามสอบ 66.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697