(ส่วนภูมิภาค) การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567

การงานรายผล
เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (งดส่งทางไปรษณีย์)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บัญชีสถิติจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ1.pdf |
pdf บัญชีสถิติจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ สนามสอบเรือนจำ.pdf |
pdf บัญชีสถิติจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ 2.pdf |
docx แบบสรุปรายงานผล ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง 2567.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553