งบประมาณเงินอุดหนุนสนามสอบ และแบบรายงานผลงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง/สำนักงานสำนักเรียน/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์เอกสารประกอบ
ส่วนกลาง สนามสอบ งบ 64.pdf |
หนกลาง สนามสอบ งบ 64.pdf |
หนเหนือ สนามสอบ งบ 64.pdf |
หนตะวันออก สนามสอบ งบ 64.pdf |
หนใต้ สนามสอบ งบ 64.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,386