กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ของผู้สอบได้บาลี ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 2567.pdf |
pdf กำหนดการ กทม..pdf |
pdf กำหนดการ หนกลาง.pdf |
pdf กำหนดการ หนเหนือ.pdf |
pdf กำหนดการ หนตะวันออก ภาค 8 กับ 10.pdf |
pdf กำหนดการ หนตะวันออก ภาค 9, 11, 12.pdf |
pdf กำหนดการ หนใต้.pdf |
pdf 1.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 กทม..pdf |
pdf 2.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 หนกลาง.pdf |
pdf 3.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 หนเหนือ.pdf |
pdf 4.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 หนตะวันออก ภาค 8 กับ 10.pdf |
pdf 5.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 หนตะวันออก ภาค 9,11,12.pdf |
pdf 6.บัญชีเรียงเข้ารับประกาศนียบัตร ป.ธ. 1-2 หนใต้.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835