สถิติข้อมูลอุดหนุนสำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx สถิติทำงบสำนักพุทธฯ |
rar สถิติแยกสำนัก บาลี ปี 64.rar |
xlsx สถิติแยกสำนักฯบาลีศึกษาครั้งที่ 1,2 ปี 64.xlsx |
pdf ข้อมูลอุดหนุน สนร.ส่วนกลาง งบ 65 |
pdf ข้อมูลอุดหนุน สนร.ส่วนภูมิภาค งบ 65 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,451