การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 วันที่ 3 - 5 พ.ค. 2567

การรายงานผล
เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2567 (งดส่งทางไปรษณีย์)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบบาลีฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 (ส่วนกลาง) |
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบบาลีฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 (ส่วนภูมิภาค) |
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบบาลีฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 (เรือนจำ) |
docx แบบรายงานผล ค 2 ปี 2567.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697