การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

     เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประสบปัญหาในการนำใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้หรืออ้างอิงในการติดต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่วข้อง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยืนคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคำขอนั้นได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
การตรวจสถานะและพิมพ์ใบอนุญาต.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,467