ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กอปรกับ คำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
             เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา พระปริยัติธรรม ดังนี้
๑. สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๒๘ จังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
๒. ในเขตพื้นที่อื่น ๆ แต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด
๓. สถานศึกษาที่มีนักเรียนสามเณรพักประจำ ควรมอบหมายงานให้นักเรียนสามเณรทำ ตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนโดยมีการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ตามจุดต่าง ๆ และเว้นระยะห่างการสัมผัส
๔. สถานศึกษาที่มีนักเรียนสามเณรไป - กลับ ให้ทำรายงาน/ใบงานตามที่ครูมอบหมาย และนำมาส่งเมื่อสถานการณ์ปกติ
๕. บุคลากรในสถานศึกษาให้ผู้บริหารดำเนินการตามรูปแบบที่เหมาะสม
๖. สถานศึกษาเป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
๗. การจะดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาพร้อมกับรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบต่อไป


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,410