ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีการพิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม การกำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้การเกษียณอายุราชการมาบังคับใช้ ร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป. พ.ศ. ... ร่างประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป. โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมและกระทรวงการคลังต่อไป

ภาพ / ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 742,567