ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี แม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
• เรื่อง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
• เริ่อง ร่างประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดหน้าที่ และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
• เรื่อง ร่างประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิใช่ให้นำข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรณสามมาใช้บังคับ
• เรื่อง ร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป. พ.ศ. ....
ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 742,543