การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๕,๖

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๕,๖  ในการนี้ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) บรรยายในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม ILD CLASS กับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ณ ห้องประชุม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 902,026