การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมาย  พันตำรวจโท พงษ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป.  พ.ศ…. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่ออุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ในการนี้ มีพระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง พระราชสารสุธี ผู้แทนแม่กองสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ พระเทพโมลี ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมชี้แจงด้วย ผลการประชุมได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอบประเด็นข้อสังเกตและส่งเอกสารให้กระทรวงการคลังและเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697