การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมาย  พันตำรวจโท พงษ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในประเด็นความคืบหน้าของการดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป.  พ.ศ…. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่ออุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ในการนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมชี้แจงด้วย ผลการประชุมได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งตีความประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป.  พ.ศ…. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตอบข้อหารือของกระทรวงการคลังโดยด่วน และส่งผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมจะขับเคลื่อนงานเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,296