ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมทั้งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit:ATK)

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit:ATK) ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย และโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาสวิทยาลัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697