ออกตรวจโครงการ เงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ออกตรวจโครงการ เงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit:ATK) ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย โรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส และโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,357