การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๒๑ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,129