ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ

วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697