สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบบ On Site

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภคม ๒๕๖๕ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี สังกัดกรมอนามัย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษา ที่เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในระบบ Onsite ที่โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทางโรงเรียนมาตรการหลักในการป้องกันเชื้อโควิด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ลดความแออัด ทำความสะอาดพื้นผิวตลอดเวลา

นอกจากนี้ทางโรงเรียน มีนโยบายให้สามเณรนักเรียนนำช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง และแยกพื้นที่ฉันภัตตาหาร โดยเฉพาะไม่ให้ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดของสถานศึกษา การปฏิบัติตน และการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,255