การประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต รักษาการประธานเขตการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดปฏิทินการนิเทศ /เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ โรง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553