การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่อง ร่าง คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ที่ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (อบป.)
  - อบป. สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
  - อบป. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  - อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
  - อบป. ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
๒. เรื่อง ร่าง ประกาศ กบป. เรื่อง กำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง ค่าตอบแทน และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ จศป.
๓. เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)
  - ร่าง คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง ที่ .../๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้ง จศป. สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
  - ร่าง คำสั่งแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ .../๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้ง จศป. สังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  - ร่าง คำสั่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ .../๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้ง จศป. สังกัดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
  - ร่าง คำสั่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ที่ .../๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้ง จศป. สังกัดศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
๔. เรื่อง แนวการการรายงานตัวบรรจุเป็น จศป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697