การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ เป็นประธาน
และมีพระครูวิสิฐวรนารถ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม ฯ 
ในการนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของกลุ่มจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลการเรียนแต่ละวิชาที่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจากระบบ DLTV และ DLIT
ซึ่งผลการเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนระบบ DLTV และ DLIT ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพี่เลี้ยงสอนการใช้ระบบ DLTV และ DLIT 
                                                                                                          

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697