พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีฯ ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีฯ ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ในปี ๒๕๖๖ เข้ารับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๑๕ รูป การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานต่อพระพรหมโมลี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนพิธีฯ ได้รับความกรุณาจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่พระภิกษุสามเณร และแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด

โดยพระพรหมโมลี ประธานในพิธี ได้ให้โอวาท ส่วนหนึ่งว่า “...สำหรับพระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้ชั้นประโยคป.ธ.๓, ๖ และ ๙ จะมีพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ส่วนในระดับชั้นประโยคอื่นๆ มส. โปรดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้ เพื่อเป็นการยกย่องในความตั้งใจสำหรับผู้ที่สอบได้ เพราะการที่จะสอบผ่านได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวด ไม่มีการลดหย่อน และการที่มีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านบาลี ย่อมสร้างความยินดีให้กับพระเถระผู้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่สำคัญการเรียนภาษาบาลียังเป็นการรักษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของชาวโลกสืบไป...”

การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๗๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นประโยค ป.ธ. ๔,๕,๗,๘ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ของทุกปี สำหรับสถานที่จัดพิธีนั้นให้แม่กองบาลีสนามหลวง พิจารณาตามที่เห็นสมควร สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในทุกชั้นประโยค จึงได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ อันจะเป็นอุปการะที่สำคัญในการเสริมสร้างศรัทธาและวิริยะอุตสาหะ ให้มั่นคงด้วยอิทธิบาทธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

กดดู https://www.facebook.com/media/set?vanity=www.onab.go.th&set=a.833180201798868


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,347