ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ไฟล์ประกาศเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ธรรม-บาลี.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553