การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2567

เรื่อง การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2567

    ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นต่างๆ ดังนี้
    1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
โดยให้ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
มาตั้งเบิกจ่าย ณ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 12,307,280 บาท (สิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ซึ่งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
    2. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ได้ลงนามในประกาศศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์งานสารบรรณของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว
    3. ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ โดยผู้แทนบริษัทคู่สัญญาได้เสนอรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอว่า
ควรมีการปรับรูปแบบให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    4. ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการเงินอุดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
    5. ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี เรื่อง คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ปริยัตินิเทศก์


 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835