ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553