แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล จศป.

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 2 บัญชีรายนามบุคลากรสำนักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง สำนักศาสนศึกษา |
แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 6 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ะประเภทและระดับตำแหน่งของ จศป. |
ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม ชุดที่ 2/1 หน้าธรรม 6 บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ะประเภทและระดับตำแหน่งของ จศป. |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 434,072