แบบฟอร์มการรับค่าตอบแทน พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี
ส่วนกลาง(กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการรับค่าตอบแทน มีดังนี้ 
10 เหตุผลที่คาดการณ์ว่าทำไมธนาคารถึงแห่ปิดสาขากัน - ทุกเรื่องโปรโมชั่น  ที่อัพเดทที่สุด
(โปรดกรอกเฉพาะตำแหน่งที่ท่านขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
2.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.สำเนาบัญชีธนาคาร (ลงนามรับรองสำเนา)
4.สำเนาหนังสือสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ลงนามรับรองสำเนา)
5.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี (กรณีจัดส่งมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

>>กำหนดส่งภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565<<
**เอกสารการเงินทุกฉบับไม่สามารถส่งทาง LINE หรือ FAX ได้ ต้องส่งฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อเท่านั้น**

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดสรรค่าตอบแทน ขอความเมตตาบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกท่าน 
โปรดจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง ปณ. มาที่ :


กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี กองพุทธศาสนศึกษา
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 1 เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์/แฟกซ์ 02 441 7951

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ พศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี) |
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี |
1.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พระปริยัตินิเทศก์ 65 ส่วนกลาง |
1.2แบบรายงานผล พระปริยัตินิเทศก์ 65 ส่วนกลาง |
2.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูบาลี 65 ส่วนกลาง |
2.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 65 ส่วนกลาง |
3.1แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูธรรม 65 ส่วนกลาง |
3.2แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม 65 ส่วนกลาง |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 901,738