การตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ส่วนภูมิภาค

1. บัญชีสถิติ ประโยค ๑-๒,ป.ธ.๓,๔ และ บาลีศึกษา ๑-๒,๓,๔

2. แบบรายงานการตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ภาพถ่าย 6 ภาพ แนวนอน)

 

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง
ไปที่กองพุทธศาสนศึกษา โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒ ๔๔๑ ๗๙๕๑ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1. บัญชีสถิติ ประโยค ๑-๒,ป.ธ.๓,๔ และ บาลีศึกษา ๑-๒,๓,๔ |
docx 2. แบบรายงานการตรวจเยี่ยมสนามสอบ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,274