การประชุมงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสิทธา  มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณอุดหนุนโครงการการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) งบประมาณอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกาษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) งบประมาณอุดหนุนโครงการทักษะวิชาการระดับเขต  งบประมาณอุดหนุนโครงการทักษะวิชาการระดับประเทศ   ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,418