ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platfrom for the better Future โจทย์ท้าทาย : ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา

สำนักงานสภานโยบายการศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้พัฒนาโครงการ โครงการ NXPO Policy Innovation Platfrom for the better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจาก ภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ "ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา"  การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่มีการจัดทำนโยบายรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอนโยบายที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับโอกาสการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคต ร่วมกับ สอวช. เครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายในโครงการ Policy Innovation Platfrom for the better Future และมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติม กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/PIP-LostGen

 


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,401