ผอ.พศ.ถวายสิ่งของบริโภคในการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบถวายสิ่งของบริโภคในการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดตาก จำนวน ๒ โรง ได้แก่โรงเรียนโสภณวรคุณ วัดดอนไชย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอุ้มผาง โดยมีพระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธีประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ เป็นผู้แทนรับมอบถวาย ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมลงพื้นด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,390