สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบบ On Site

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษา ที่เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในระบบ Onsite ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทางโรงเรียนได้เน้น ๖ มาตรการหลักในการป้องกันเชื้อโควิด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ลดความแออัด ทำความสะอาดพื้นผิวตลอดเวลา นอกจากนี้ทางโรงเรียน มีนโยบายให้สามเณรนักเรียนนำช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง และแยกพื้นที่ฉันภัตตาหาร โดยเฉพาะไม่ให้ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดของสถานศึกษา การปฏิบัติตน และการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 742,540