การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๒ คน

กองพุทธศาสนศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี
๒๕๖๒ จัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก (จัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ แบบประวัติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ จัดทำเป็นรูปเล่ม ความหนาไม่เกิน  ๓๐ หน้า พร้อมวีดีโอแนะนำตัว และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD)
และจัดส่งผลงานไปที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียน  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของท่าน ทั้งนี้  www.ksp.or.th

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
>> เอกสารเพิ่มเติม << |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37829