แจ้งประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

          ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิม วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน กิจกรรมที่มีการรวมตัว ของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงขอส่งประกาศให้สำนักเขตการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทราบและแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน รายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ในการนี้ หากโรงเรียนใดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามความเหมาะสม และจำเป็น ต่อไป


ไฟล์เอกสารประกอบ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในสถานการณ์โควิด 19.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,527