แจ้งประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ล่าสุด)

             ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเนื่องจากการ เปิด ปิดภาคเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) รายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
DOC240521-24052021171052.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 306,338