การประชุมบูรณาการหน่วยงานออกแบบระบบและกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาการจัดการน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
          นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมประชุมบูรณาการหน่วยงานออกแบบระบบและกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาการจัดการน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พร้อมด้วยข้าราชการ กองพุทธศาสนศึกษา โดยกรมอนามัย จะดำเนินการศึกษาเพื่อสำรวจข้อมูล WASH น้ำสะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัย ของโรงเรียน กพด. วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองแผน อาคาร ๕ ชั้น ๔ ถนนติวานนท์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,368