ขยายเวลา การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนั้น จึงขยายวันรับสมัคร จากเดิมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คัดเลือกสามเณรผู้มีคุณสมบัติโรงเรียนละ ๑ รูป ได้สมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนด โดยส่งใบสมัครที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวม ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกต่อไป

  คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,563