ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุม กบป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และร่างประกาศ กบป.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ก่อนนำเสนอที่ประชุม กศป. พิจารณาต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : ภาพ
กองพุทธศาสนศึกษา : ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,432