ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุม กศป.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง และร่างประกาศ กบป.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำรายละเอียดนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ : ภาพ
กองพุทธศาสนศึกษา : ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,436