อำนาจหน้าที่กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอำนาจหน้าที่
๑. งานสนับสนุนส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒. งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียน การสอน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบ และอ้างอิงได้
๓. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๔. งานสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร จัดการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อรายงานเสนอหน่วยงานบังคับบัญชาและคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษา
๖. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประสานงาน กำกับ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ
๗. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน รวมทั้งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๘. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้จัดระบบการบริหารงานที่เป็นเอกภาพ ครบองค์ประกอบทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
๙. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การขยายชั้นเรียน การย้าย การยุบรวม และการเลิกดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๐. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ทะเบียนสถานศึกษา ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๒. รับสนองงานธุรการ/งานเลขานุการ ประสานงาน และสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับต้นสังกัด รวมทั้งประสานการประชุมผู้บริหารประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,505